VETERANEN & OUD GEDIENDEN


Veteranen Nieuws


KNIL veteraan in Bronbeek 100 jaar

Op 13 augustus 2015 hoopt adjudant-onderofficier b.d. Cornelis Willem Ottevanger, de oudste bewoner van het militair tehuis Bronbeek, zijn 100ste verjaardag te vieren. Ottevanger behoort tot de laatste generatie oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Hij werd op 13 augustus 1915 geboren in Tjimahi op Java als zoon van een naar Indië vertrokken Nederlandse boer, die had getekend voor het koloniale leger. Zelf tekende hij in 1934 voor het KNIL. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 1942-’45 geraakte hij als KNILmilitair korte tijd in krijgsgevangenschap op Celebes. Na de Japanse capitulatie meldde hij zich weer voor de dienst. Als gevolg van de liquidatie van het KNIL op 26 juli 1950 vervolgde hij zijn militaire loopbaan bij de Koninklijk Landmacht (KL). In september 1950 vertrok hij definitief uit Indië naar Nederland met de ‘Fair Sea’. Hij diende als beroepsmilitair bij de KL tot zijn eervol ontslag uit de dienst in 1957.

De heer Ottevanger draagt vijf onderscheidingen, deels uit zijn diensttijd in Indië: het Ereteken voor Orde en Vrede voor zijn na-oorlogse inzet (1945-’48), een zilveren medaille voor 24 jaar Langdurige Trouwe Dienst, de Vaardigheidsmedaille van het Nederlandsch Indische Leger, de Schietprijs van het KNIL (model na 1936) en het Kruis van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (het Vierdaagsekruis).

De heer Ottevanger woont - met een onderbreking van drie jaar - sinds 2002 in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek. Bij zijn tweede opname in Bronbeek in 2005 schreef hij in het bewonersblad van het tehuis: “Ik zit inmiddels hier in Bronbeek in mijn 90ste levensjaar, alhoewel hardhorig, toch redelijk gezond en hoop zodoende en met Gods hulp en de liefdevolle zorg van het verplegend personeel de HONDERD vol te maken”

In de middag van 13 augustus opent de heer Ottevanger samen met de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal B.H. Hoitink de fototentoonstelling ‘Oorlog in beeld.’ Deze fototentoonstelling geeft een overzicht van foto’s van de conflictsituatie in de periode 1945-‘50 in Nederlands-Indië/Indonesië, waarin de heer Ottevanger heeft gediend.

Einde persbericht

Verdere informatie: Niek Ravensbergen, (026) 376 35 55 / nb.ravensbergen@mindef.nl

Foto: C.W. Ottevanger

Afghanistanveteraan op zijspoor vanwege buitenlandse vrouw

De rechterhand in Afghanistan van oorlogsheld Gijs Tuinman is door Defensie op een zijspoor gezet. Dat is gebeurd, omdat hij een Servisch-Zweedse vrouw heeft.
De militaire inlichtingendienst MIVD heeft een dubieuze rol gespeeld, zegt zijn advocaat Michael Ruperti.

De betrokken sergeant-majoor was inlichtingenspecialist. Hij heeft acht missies gedaan, onder meer in Afghanistan met Tuinman. Die kreeg daarvoor de hoogste dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willemsorde van koning Willem-Alexander.

De cliënt van Ruperti deed met Tuinman belangrijke en gevaarlijke operaties in Afghanistan in 2009. Ze waren onder meer betrokken bij de operatie om de zwaargewonde korporaal Kevin van de Rijdt, die de missie uiteindelijk niet overleefde, te redden.

De Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) in de hoogste categorie (A) van de inlichtingenman is ingetrokken, omdat de MIVD zijn echtgenote uit Servië niet zou kunnen natrekken. Daardoor mocht hij niet meer werken als assistent-militair attachee op de Nederlandse ambassade in Servië. Hij werkt nu wel bij de Luchtmobiele Brigade.

Risico
De MIVD geeft als reden voor het intrekken van zijn VGB, dat ze geen informatie gebruikt van de Servische geheime dienst. Daarom kan niet worden beoordeeld of de vrouw een veiligheidsrisico vormt.

De militair vecht het intrekken van zijn VGB aan bij de bestuursrechter. Ruperti geeft aan dat de MIVD zelf helemaal geen onderzoek heeft gedaan. Dat werd volgens hem doorgeschoven naar inlichtingendienst AIVD.

De verklaring van de MIVD dat Nederlandse inlichtingendiensten geen informatie uitwisselen met hun Servische collega’s, lijkt onjuist. Dat blijkt uit een document van de politie. Daarin wordt verklaard dat de Servische inlichtingendienst wel degelijk informatie met de Nederlandse politie, maar ook met de AIVD, deelt.

Zweden
Verder heeft de Zweedse inlichtingendienst de vrouw van de militair eerder wel een VGB verstrekt, omdat ze voor het Zweedse ministerie van Defensie werkte. De Zweedse dienst heeft deze informatie ook aan de MIVD gegeven en laten weten dat ze betrouwbaar is.

Dat is voor de MIVD echter niet genoeg, bleek op zitting bij de bestuursrechter. Die wil weten hoe de Zweden aan hun informatie zijn gekomen, aldus de advocaat van Defensie.

Vertrouwen
Dat is heel vreemd, reageert Ruperti. "Er bestaat tussen de Nederlandse en Zweedse diensten een vertrouwensbeginsel. Ze vertrouwen op elkaars informatie, zonder na te vragen hoe het verkregen is."

"Het lijkt er gewoon op dat de MIVD haar slechte optreden in dit geval niet wil toegeven", aldus Ruperti. "Daarom moet de indrukwekkende militaire carrière van mijn cliënt worden geofferd. Schandalig."

Defensie reageert niet omdat de zaak onder de rechter is.

Bron: nu.nl


Waarom worden Veteranen keer op keer geschoffeerd?

Dit is dus de manier waarop onze politieke vertegenwoordigers met de geschiedenis omgaan.
Respectloos, naar die mensen die het beste hebben gegeven in dienst van Nederland.
Respectloos, naar die mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten en naaste familieleden hebben verloren.

Hoe ver ga je, als politiek, om veteranen nog verder te kleineren en , kennelijk, de belangen van o.a. Indonesisch bedrijven en hoogwaardigheid bekleders te laten prevaleren boven die van de veteranen? Er worden van overheidswegen steeds meer hindernissen opgeworpen om het veteranen maar onmogelijk te maken om deel te nemen aan het defilé.

Niet alleen een , bij koninklijk besluit toegewezen, vlag wordt verboden. Ook een grote groep als 'Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders' wordt an passant even tot criminele organisatie verheven, zonder dat daar ook maar een gerechtelijke uitspraak over terug te vinden is. Op basis van vooroordelen worden dus groepen uitgesloten om te defileren. Wat staat ons nog meer te wachten?

Mariniers die alleen nog in 'blote kont koppel en speer' mogen mee lopen omdat het dragen van uiterlijke herkenbare draagtekens agressie kunnen oproepen bij andere groeperingen?

Mogen oud leden van de BBE, die betrokken zijn geweest bij de ontzetting van de punt, geen herkenbare tekens dragen welke duidelijk maken dat ze tot die eenheid hebben behoort omdat de nabestaanden van de gijzelnemers daar aanstoot aan nemen?

Mogen de mannen en vrouwen die ingezet zijn onder commando van Overste Karamans slechts mee defileren als ze maar niet herkenbaar zijn als zijnde ingezet in Srebrenica?

Een toekomst beeld van slechts een zeer kleine groep die deelneemt aan het defilé, lijkt dus niet ver meer weg.
De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd:
Veteranen, wanneer is de grens bereikt van de eisen die worden gesteld door de organisatie van dit defilé?

Wat nu gebeurd is dat nog in overeenstemming met de geest en de intentie van wat ooit een Veteranendag is geweest?
We hadden ooit een prins die het defilé afnam, zich met het grootste gemak begaf onder de Veteranen, ja hoor daar maakte ook die criminele organisatie deel van uit, daar stonden ook de groepen die liepen onder de 'morgenster' Nooit een probleem geweest.

Juist ter nagedachtenis aan de beschermer zou het de verantwoordelijke sieren om dit jaar de Veteranendag en het defilé weer toegankelijk te maken voor ALLE veteranen!!!

 

 

Eerste Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen geslagen

Er is een nieuw onderscheidingsteken: het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. Het is vanaf vandaag verkrijgbaar. De eerste exemplaren zijn afgelopen woensdag geslagen. Dat gebeurde bij de firma Van Veluw in Zeist, onder toeziend oog van een afvaardiging van de Nederlandse Unifil Vereniging.

Het nieuwe draaginsigne.

Het nieuwe draaginsigne. 

Het draaginsigne is cirkelvormig en gemaakt van mat bronskleurig metaal. Op de voorzijde is in reliëf de beeltenis van de United Nations Service Medal aangebracht met de letters VN. Hierbinnen staat de beeltenis van Alfred Nobel met links de tekst 'ALFR. NOBEL' en rechts de tekst 'NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI'. Het draaginsigne mag op het militaire uniform worden gedragen.

Voor oud-militairen

Het draaginsigne Nobelprijs VN militairen is bij Ministerieel Besluit van 16 februari 2015 ingesteld. Het is toe te kennen aan (oud-) militairen die tussen 1956 en 1988 minstens 30 dagen aaneengesloten door Defensie in het buitenland zijn ingezet voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken van de Verenigde Naties. Voorwaarde is dat zij zich in alle opzichten goed van hun taak hebben gekweten. Het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen wordt eenmalig (postuum) toegekend. Het verzoek om toekenning van het draaginsigne moet schriftelijk gebeuren.

In 1988 werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan 13 VN-vredesmachten voor de periode 1948-1988. Hierop gebaseerd en als erkenning voor de in deze periode uitgezonden Nederlandse (oud-) militairen, besloot minister Jeanine Hennis-Plasschaert het nieuwe draaginsigne in te stellen. Het grootste deel (ruim 95%) van de rechthebbenden op het draaginsigne maakte deel uit van UNIFIL (meer dan 9.000 militairen). Deze werd in de periode 1979-1985 naar Libanon uitgezonden. Bij deze vredesoperatie kwamen 9 Nederlandse militairen om het leven.

Het eerste Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen wordt geslagen.

Het eerste draaginsigne wordt geslagen. 

7 vredesmachten

Nederland nam deel aan 7 vredesmachten: United Nations Observer Group In Libanon, United Nations Interim Force In Libanon, United Nations Emergency Force 1, United Nations Operations in the Congo, United Nations Yemen Observation Mission, United Nations India Pakistan Observation Mission en United Nations Truce Supervision Organisation. Het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen wordt later dit jaar uitgereikt.

Aanvragen

Het draaginsigne is via het formulier op veteraneninstituut.nl aan te vragen bij het Veteranen Instituut in Doorn. Op dit formulier kan de aanvrager aangeven of die het draaginsigne per post wil of deze liever krijgt uitgereikt.

Vijftig Canadese veteranen ontvangen door Brigade-generaal


Ruim vijftig Canadese veteranen die in de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid hebben gevochten, arriveerden vandaag in Nederland.
Op Schiphol kreeg het KLM-toestel waar de veteranen inzaten als eerbetoon een watersaluut.


Brigade-generaal der mariniers Richard Oppelaar heette de veteranen en hun familieleden bij de gate namens defensie welkom.

“Niets dan respect voor deze mannen en vrouwen die voor onze vrijheid hun leven hebben gewaagd.

Een indrukwekkende ontmoeting met deze veteranen die zoveel kameraden in de strijd hebben verloren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

Wageningen heeft wel respect voor de NNG veteranen

 Mijn missie, ons belang

Download
Een onderzoek naar berichtgeving over veteranen
Het woord veteraan roept verschillende reacties op bij mensen. Oud en versleten zijn termen die vaak
naar voren komen, maar ook woorden als moedig en sterk worden regelmatig genoemd. Soms wordt
het begrip nog wel eens verward met de sportveteraan, iemand die op relatief oude leeftijd nog actief
is in een bepaalde sport. Het woord veteraan stamt niet voor niets af van het Latijnse woord 'vetus', dat
staat voor oud. In dit onderzoek gaat het echter om de groep veteranen die de Nederlandse staat als
militair heeft gediend tijdens oorlogen of vredemissies. Zij hoeven allesbehalve oud te zijn, maar
hebben tijdens hun dienstperiode vaak bijzondere ervaringen opgedaan. Ongeacht de duur en het
karakter van hun militaire verleden, worden zij tot de Nederlandse veteranenpopulatie gerekend.
Jongh, S..pdf
Adobe Acrobat document 586.8 KB
Download
Verbijzondering richtlijnen toekennen Draaginsigne Gewonden
DIG+Richtlijn+versie+290115.pdf
Adobe Acrobat document 68.4 KB
Commentaren: 0